ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ .ಡಿ

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ,ಹಳೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ,
ಹುಣಸೂರು
ಫೋನ್ -08222 – 252041
ಇ ಮೇಲ್ – dirnagarahole@aranya.gov.in

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಎ. ವಿ

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
ಇ ಮೇಲ್ –acfhunsurwl@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೆ. ವಿ

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ ನಾಗರಹೊಳೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –acfnagarahole@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಎಸ್. ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಅಂತರಸಂತೆ
ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –acfmetikuppe@gmail.com

ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ. ಕೆ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಚೌಕೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಆನೆಚೌಕೂರು
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –rfoanechowkur@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಪಿ ಚೌಗಲೆ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –rfokallahalla@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಪಿ ಚೌಗಲೆ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ನಾಗರಹೊಳೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –rfonagarahole@gmail.com

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ರಾಜು ಎಸ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಹುಣಸೂರು
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –rfohunsurwl@gmail.com

ಶ್ರೀ ನಮನ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ –rfoveeranahosahally@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಎಂ ಹೂಗಾರ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ -rfometikuppe@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಸ್. ಎಸ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತರಸಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಅಂತರಸಂತೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ -rfoantharasanthe@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮಧು ಕೆ. ಎಲ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ. ಬಿ ಕುಪ್ಪೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಡಿ. ಬಿ ಕುಪ್ಪೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಇ ಮೇಲ್ -dbkrfo@gmail.com

ಕಾಕನಕೋಟೆ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಸ್. ಎಸ್

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್

ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿದಾರ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಶಾಖೆ ,ಅಂತರಸಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಫೋನ್- +91-7795348583

ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ ನಮನ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಡಿ. ಎಸ್

ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿದಾರ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಶಾಖೆ ,ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಫೋನ್- +91-9945419300

ನಾಣಚ್ಚಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಕೊಠಡಿ

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಪಿ ಚೌಗಲೆ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾವತ್

ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿದಾರ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಶಾಖೆ, ,ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ
ಫೋನ್- +91-8105096096